دل خسته

بامن ای دوست اگر خوب ، اگر بد باشی / تپش حس من این است که باید باشی...

دلم تنگ شده برایش

جمعه بیست و هفتم دی 1392 | 23:59 | دلسا وسارا | |

گـــــــــــــاهی بــــــــــــی صـــــــــدا نـــــــــــگاهت میــــــــــکنم  . . .
مـــــــــــرا ببـخـش بـرای ایــن نـگاه هــای پنــهانی  . . .

شــــــــــاید اگــر بغــضم فــرو نــشیند  . . .

صــــــــــدایت کنم  . . .

یکشنبه هشتم دی 1392 | 14:20 | دلسا وسارا | |

خدایا..


غم خورده ام مرسی...


میل ندارم دیگر...


اگر می شود یک استکان مرگ برایم بریز....!!


یکشنبه هشتم دی 1392 | 14:18 | دلسا وسارا | |

زنـــدگـی ، فقــط ایـن روزهـاسـت

48147758203117499848.jpg (300×249)

مدتــهاسـت کــه مـنـتـظــرم


 ایـــن روزهــا

بـگــذرنــد ...

مدتـــــهاسـت کــه بــرای من،

زنـــدگـی ،  "فقــــــــــط " ایـن روزهـاسـت

کــه نـمــی گـذرنـد!


ادامه مطلب
یکشنبه هشتم دی 1392 | 13:56 | دلسا وسارا | |

دلم گرماي آتيشه، دارم ميسوزم از اين تب


تو اغوش يكي ديگه، چرا توفكرتم هر شب؟


ادامه مطلب
دوشنبه دوم دی 1392 | 13:30 | دلسا وسارا | |

زير باران مي ايستم

ميگويند مد است اين روزها

عشق بازي زير باران با اشك هاي ابر....

دلم ميسوزد

براي ابري كه از شدت گريه به هق هق افتاده است

و دلم براي خودم ميسوزد

كه از فشار دلتنگي

خيلي وقت است

نفسم بريده بريده و بند است!!!

دوشنبه دوم دی 1392 | 13:28 | دلسا وسارا | |

 
 
حســــــــ بودنت قشنگ تریـــ ـــ ــن حس دنیاست

تو ڪـﮧ باشی ..

هر روز را .. نـــ ــــــ ــــ ـــــه!

هر ثانیه را .. عشــ ♥ــ ــ ♥ـق است...
 
 
............
 
 
 
پاییــــــزِ مــــــن !
چقـــــــــــدر زود گذشت زمانی که بــ ه قــــول اخـــوان ســــــوار بر اسب یــال افشانت بودی...
 
چقــــــــدر دلــــــــم میخواهـــــــد کــ ه بمانــــی ...
 
کاش همیشـ ه پاییـــــــز بود ...
 
پاییـــــــزِ من !
 
امسال هم برایــــــم خوب و دلـــ انگیــــــز بودی ...

پاییـــــ
ــزِ من !
دلــــــــم نمی آید زیبایـــــــی هایت تمـــــــام شوند ...
کاش میمانــــــدی ...

پاییـــــــزِ من !
 
تــــــو را میسپارم بـــ ه آفریننــــده پادشـــــــاه فصــــل ها ..

 
دوشنبه دوم دی 1392 | 13:16 | دلسا وسارا | |

کل دنیا هم بگویند دوستم دارند

فایده ندارد

اما

دوستت دارم های " تو "چه غوغایی می کن

روحم را تازه می کند

پس بدان محـــــــکم ترین برهـــــان عــــــشق

اعتـــــــــماد است
جمعه بیست و نهم آذر 1392 | 11:6 | دلسا وسارا | |

همیـــــشه نــــه...!

ولـــی گـــاهــی میـــان بـــودن و خـــواستـــن فـــاصلـــه مــــی اُفـــتاد

وقـــتهـــایی کســـی رو بـــا تمــام وجود مـــی خــواهــی ...

ولـــی نبـــایـــد کنـــارش بـــاشی

 

جمعه بیست و نهم آذر 1392 | 11:4 | دلسا وسارا | |

نزدیکت می شوم بوی دریا می آید
دور که می شوم صدای باران
بگو تکلیفم با چشمهایم چیست ؟
لنگر بیندازم و عاشقی کنم یا چتر بردارم و دلبری کنم ؟؟؟

جمعه بیست و نهم آذر 1392 | 11:4 | دلسا وسارا | |

www . night Skin . ir